LUBASIŃSKI Czesław (1925 – 1962) żołnierz Armii Krajowej

Urodził się 4 IX 1925 r. w Przedborzu, w rodzinie Leona (1899-18 VII 1965) i Anny Genowefy z Sokalskich (20 VII 1895-24 X 1978). Ojciec zajmował się murarstwem, a poza tym prowadził niewielkie gospodarstwo rolne przy ulicy Pocztowej. Rodzina Lubasińskich wywodziła się ze wsi Stanowiska. Młodszym bratem Leona był Antoni Lubasiński (1894 -1943) urzędnik magistracki w Przedborzu.

Leon Lubasiński był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żonę Mariannę z Sujków, poślubił 13 XI 1920 r., lecz ona wkrótce 12 II 1922 r. zmarła na zapalenie płuc. Małżeństwo to było bezdzietne. Leon ożenił się powtórnie 29 IV 1923 r. i urodziło się im troje dzieci, synowie Czesław i Andrzej Mirosław i córka Krystyna.

Czesław w 1939 r. ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną nr 1 w Przedborzu. W latach wojny kontynuował naukę gimnazjalną na tajnych kompletach.

Około 1942 r. przystąpił do Straży Pożarnej podając, że jest starszy o rok niż w rzeczywistości. Przynależność ta chroniła przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. W trakcie służby strażackiej zetknął się z konspiracją wojskową Armii Krajowej. Po złożeniu przysięgi przyjął pseudonim „Sambor”. W 1944 r. zagrożony aresztowaniem, wraz z kolegą – strażakiem Zdzisławem Franczakiem ps. „Beduin” przystąpili do oddziału partyzanckiego piotrkowskiego Kedywu o kryptonimie „Burza”, pod dowództwem sierż./gen. bryg. „Burzy” – Stanisława Karlińskiego. Z końcem lipca 1944 r. oddział „Burza” został wcielony do nowo utworzonego 25. Pułku Piechoty AK. Czesław odbył całą kampanię w 4. kompanii pułku, aż do jego rozwiązania w listopadzie 1944 r. Po wyzwoleniu kontynuował naukę na poziomie szkoły średniej. Działalność w AK ujawnił przed Komisją Likwidacyjną w Piotrkowie Trybunalskim podając stopień wojskowy kapral.

Na przełomie 1949/1950 r. przybył do Bolesławca i zatrudnił się w Zakładach Chemicznych „Wizów” produkujących kwas siarkowy. Pracował na stanowisku kierowniczym. Z upodobaniem uprawiał krajoznawstwo. Pisywał do czasopisma „Turystyka”.

Ożenił się z Józefą Dziedzic (31 X 1937 – 31 VIII 1982), z którą miał syna Andrzeja Bogusława (ur. 17 VIII 1955) i córkę Jolantę ( ur. 13 XII 1959). Zmarł po operacji żołądka 3 V 1962 r. w Bolesławcu. Spoczywa wraz żoną na cmentarzu komunalnym przy ul. Śluzowej 10, lokalizacja: 5-10-15. Dzieci odwiedzały w Przedborzu dziadków Lubasińskich, którzy mieszkali przy ul. Mostowej 25. 

IPN –Łódź, Komisja likwidacyjna b. AK w Piotrkowie Tryb. Autorski wypis ujawnionych żołnierzy AK z Przedborza; Rejestr strażaków OSP w Przedborzu w latach 1941-44; Kopa M., Arkuszyński A., Kępińska-Bazylewicz H., Dzieje 25 pp Armii Krajowej, Geneza, struktura, działalność zbrojna, zaplecze, dramaty powojenne, Łódź 2001; Wawrzyniak E., 25 Pułk Piechoty Armii Krajowej Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, Warszawa 1999;Materiały i fot. udostępniła Jolanta Soja, informacja Haliny Jeżewskiej; materiały autora.

Wojciech Zawadzki