Długosz StanisławDŁUGOSZ Stefan (1908-1985) sekretarz Zarządu Miejskiego w Przedborzu

Urodził się 9 XII 1908 r. w Ruszkowicach (ob. woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Borkowice) w rodzinie Józefa i Marianny (z d. Polak), jako szóste z dziewięciorga dzieci. Ojciec był pracownikiem mleczarni.

W l. 1918-1922 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Borkowicach i następnie w okresie l. 1925-1929 uczył się w Średniej Szkole Spółdzielczej Towarzystwa Szerzenia Oświaty w Przysusze. 23 X 1929 r. powołany został do służby wojskowej w 1. Pułku Radiotelegraficznym w Warszawie. Służbę pełnił krótko, bo już 7 XI 1929 r. ze względów zdrowotnych został definitywnie zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego. W lutym 1935 r. ukończył 4-miesięczny XVI. Kurs Administracji Komunalnej na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie dla pracowników samorządu gminnego. Ponadto już po wojnie, 15 XI 1948 r. ukończył kurs dla buchalterów-bilansistów Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

1 III 1930 r. rozpoczął pracę w Zarządzie Gminy Borkowice, jako urzędnik kontraktowy i w takim charakterze pracował do 1 VII 1936 r. Wtedy to awansował na stanowisko zastępcy sekretarza Zarządu, którym wówczas był Mieczysław Chojnowski. Chojnowski podczas wojny, jako podporucznik rezerwy WP, pod pseudonimem „Dąb”, był komendantem placówki Armii Krajowej w Borkowicach. Po jego aresztowaniu przez Niemców, od 1 XII 1943 r. Długosz objął stanowisko sekretarza Zarządu. Funkcję tą sprawował do 31 XII 1945 r.

Tymczasem, od 15 VIII 1945 r. sekretarzem Zarządu Miejskiego w Przedborzu był także pochodzący z Borkowic, Jan Glib (1905-1945). Jego kadencja trwała krótko, gdyż zmarł 11 XII 1945 r. Ówczesny inspektor samorządowy w Końskich J. Horodecki zaproponował to stanowisko Stefanowi Długoszowi. Zapewne też nie bez udziału w tej sprawie ówczesnego burmistrza Przedborza (zob.) Stanisława Wyrwy- Patyny, który przez wiele lat mieszkał i pracował w gminie Borkowice. 18 XII 1945 r. za pośrednictwem Wydziału Powiatowego w Końskich do Zarządu Miejskiego w Przedborzu wpłynęło podanie Stefana Długosza o zatrudnienie go na wakującym stanowisku. Prośba została rozpatrzona przychylnie i od 1 I 1946 r. Długosz objął stanowisko sekretarza Zarządu Miejskiego w Przedborzu. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej; pełnił funkcję sekretarza koła miejskiego tej partii. Po zjednoczeniu partii był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W styczniu 1949 r. wybrano go I sekretarzem Koła Miejskiego PZPR w Przedborzu (II sekretarzem został Józef Gajecki). Mieszkał w Przedborzu przy ul. Spółdzielczej nr 2.

Z pracy w Zarządzie Miejskim Długosz zrezygnował 25 VI 1949 r. z powodu przeniesienia go przez Wydział Powiatowy w Końskich na inne stanowisko. Zgodnie z zaleceniem Wydziału Powiatowego funkcję sekretarza Zarządu Miejskiego powierzono dotychczasowemu rachmistrzowi (zob.) Józefowi Królowi (1893-1979).

22 II 1936 r. w Borkowicach poślubił Helenę Plaskotę (16 IX 1916 Borkowice – 13 I 1989 Warszawa), córkę rolników Antoniego i Józefiny (z d. Włodarczyk). Mieli córkę Ewę (ur. 1948 r. w Przedborzu, zamężną Petryk, ob. mieszka w Warszawie).

Zmarł 15 VI 1985 r. w Radomiu.

Akta USC w Borkowicach (odpisy); akt zgonu nr 1198/1985 USC w Radomiu; informacje USC w Borkowicach oraz USC Warszawa Śródmieście; Paweł Grabalski, Władze Przedborza po II wojnie światowej, praca przygotowywana do druku; Przedbórz. Nowe władze PZPR [w:] „Życie Częstochowy” z 8 I 1949 r.; Wojciech Borzobohaty, „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988; Bogumił Kacperski, Jan Zbigniew Wroniszewski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część III – Konspiracja konecka 1939 – 1943, Końskie 2005; Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007; materiały Mirosława Kapuścińskiego oraz autora.

Paweł Grabalski