lappeLAPPE Stefan (1924 – 1999) nauczyciel

Urodził się w Przedborzu 2 II 1924 r. Tutaj też ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną. Dalszą naukę przerwała mu wojna. W l. 1943-1944 skierowany został na roboty przymusowe (Drzewica, Mariówka).

Po wyzwoleniu, 21 XI 1945 r. wcielono go w szeregi Ludowego Wojska Polskiego (do marca 1946 r. – Baon Budowlany w Gdyni). W kwietniu 1946 r. otrzymał przydział do 57. Pułku Piechoty w Suwałkach. W oddziale tym uczestniczył w walkach z bandami Ukraińskiej Powstańczej Armii, również w Bieszczadach. 25 XII 1946 r. został poważnie ranny w czasie pełnienia służby wartowniczej, spędził na leczeniu 22 miesiące w kilku szpitalach. Do cywila odszedł 25 IX 1947 r.

Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi, rozpoczął w 1950 r. tamże studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je (były to tzw. studia wyższe stopnia pierwszego) 10 IX 1953 r. Z nakazu pracy, już pięć dni później podjął pracę, jako nauczyciel w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach. Pracował tam do 1 IX 1954 r. Wtedy to, ze względu na stan zdrowia rodziców, zmuszony był powrócić do Przedborza.

Tutaj też, jako nauczyciel chemii i biologii natychmiast podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym. Kontynuował ją do r. 1983, kiedy to przeszedł na emeryturę. W r. 1971 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Biologi i Nauk o Ziemi macierzystego uniwersytetu.

Od 10 X 1970 r. był członkiem Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Przedborzu. Okresowo pełnił też funkcję przewodniczącego Koła.Zmarł w dniu 13 X 1999 r. Pochowany został na przedborskim cmentarzu.

Za długoletnią pracę i działalność społeczną odznaczony był:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983 r.)
  • Złotym Krzyżem Zasługi (nr leg. 1767-69-125)
  • Złotą Odznaką ZNP (nr leg. 045290)
  • Odznaką Honorową PCK czwartego stopnia
  • Wyróżnieniem Pamiątkowym Odznaki 50-lecia PCK.

Archiwum rodzinne Wandy Lappe; E. Stanikowski, Wspomnienia i życiorysy członków Koła ZBoWiD w Przedborzu, Przedbórz 1982, mnps.

Wojciech Ślusarczyk