rutowicz psbRUTOWICZ Kazimierz (1929-2006) sekretarz Miejskiej i Gromadzkiej Rad Narodowych w Przedborzu, działacz społeczno-polityczny

Urodził się 3 XII 1929 r. w Woli Przedborskiej, gmina Przedbórz, w rodzinie rolniczej Piotra i Eleonory z domu Marian. Jego rodzeństwo, to bracia Józef i Feliks oraz siostry Janina i Anastazja.

W 1936 r. podjął naukę w 7-klasowej Szkole Powszechnej w Przedborzu. Po trzech latach przerwał ją wybuch wojny. Pod okupacją niemiecką nauka szkolna odbywała się tylko ograniczonym zakresie, dlatego po wyzwoleniu musiał ją uzupełnić. W 1951 r. ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego w Radomsku. Opiekunem klasy był Tadeusz Goszczyński. W 1978 r. ze względu na posiadane gospodarstwo rolne uzyskał uprawnienia wykwalifikowanego rolnika.

Po maturze rozpoczął pracę urzędniczą na stanowisku referenta w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Końskich.

Wkrótce jednak, w listopadzie tr. przerwało ją powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wcielono go do 156. Pułku Artylerii Przeciwpancernej, prawdopodobnie w Pleszewie. Ukończył Pułkową Szkołę Podoficerską i w 1952 r. awansował na kaprala. Później dowodził radiostacją w 4. baterii.

W październiku 1953 r. został przeniesiony do rezerwy i powrócił do pracy na poprzednim stanowisku. Jednak ze względu na odległość od miejsca zamieszkania (Wola Przedborska) i wynikające z tego trudności z dojazdem z Przedborza do Końskich, w 1954 r. podjął pracę na miejscu, w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przedborzu.

W 1965 r. został przeniesiony ze stanowiska referenta na sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedborzu. Był również radnym Miejskiej Rady Narodowej. Uczestniczył jako rachmistrz w V Narodowym Spisie Powszechnym w 1970 r.

W 1971 r. po odejściu na emeryturę dotychczasowego sekretarza Gromadzkiej Rady Narodowej w Przedborzu Stefana Łabendowicza, zajął to stanowisko.

W 1972 r. w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju został powołany na pomocnika pełnomocnika Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Końskich do spraw utworzenia gminy Przedbórz w nowym kształcie administracyjnym i terytorialnym oraz likwidacji biur Gromadzkich Rad Narodowych w Przedborzu, Górach Mokrych i Skotnikach oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedborzu.

W 1973 r. został mianowany sekretarzem biura w Urzędzie Miasta i Gminy Przedbórz. W 1976 r. na własną prośbę przeszedł na stanowisko starszego referenta ds. organizacyjnych, a rok później Naczelnik Miasta i Gminy w Przedborzu powierzył mu obowiązki starszego referenta spraw wewnętrznych. Od 1979 r. zajmował się także problematyką obronną. W tym zakresie znalazło się m.in. rejestrowanie przedpoborowych, obrona cywilna i przeciwpożarowa na terenie gminy. W 1981 r. został inspektorem.

Warto dodać, że Kazimierz Rutowicz już od 1958 r. należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu, w rejestrze druhów strażaków został zapisany pod nr 64. Gdy w 1973 r. powołano Zarząd Gminny Związku OSP, wszedł w skład pierwszego z nich wraz z pracownikami Urzędu m.in. (zob.) Jerzym Dolotem, Marią Jochemczyk, Jadwigą Smolich. W OSP pełnił funkcję skarbnika i prezesa Zarządu Miejsko–Gminnego OSP. Uczestniczył w akcjach gaśniczych i współorganizował różnorodne imprezy, m.in. w 1973 r. obchody nadania praw miejskich Łodzi ,,Przedbórz – Łódź 550”.

Angażował się też w budowę Domu Strażaka w Przedborzu, z salą balową, w której do tej pory są organizowane bale karnawałowe, wesela, zebrania i inne spotkania. ,,Za ofiarną pracę w gaszeniu pożarów i dobra OSP” otrzymał dyplom uznania od Naczelnika Miasta i Gminy Przedbórz Henryka Basińskiego. Pomagał też w odtwarzaniu orkiestry strażackiej. Jak wspomina jego żona Halina sprowadził z Częstochowy kapelmistrza, który zajął się nauką gry i prowadzeniem orkiestry.

Był także długoletnim działaczem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1954 r. należał do przedborskiego koła ZSL. W 1982 r. na wniosek prezesa Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Piotrkowie Trybunalskim został skierowany do pracy w tym Komitecie. Wtedy też pełnił funkcję sekretarza Miejsko–Gminnego Komitetu ZSL w Przedborzu. W tym czasie był jednym z organizatorów corocznych gminnych obchodów Święta Ludowego przypadającego w Zielone Świątki. Tym zjazdom ludowców towarzyszyły m.in. występy zespołów ludowych i zabawy taneczne na Rynku.

Równolegle do pracy w WK ZSL, został inspektorem spraw wewnętrznych w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, upoważnionym do wykonywania prac obronnych. Pracę zawodową zakończył przejściem na emeryturę w 1989 r.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983); medalami 30-lecia Polski Ludowej (1974) i 40-lecia Polski Ludowej (1984); złotym (1981) i srebrnym (1977) medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”; odznaką honorową „Zasłużony Pracownik Państwowy” (1979); odznaką „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego” (1981); odznaką „W Służbie Narodu” (1983); odznakami „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1974) oraz „Za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego” (1985) i strażackimi odznakami „ Za Wysługę Lat” XV (1974) i XX (1979). W latach 1966, 1968, 1969, 1970, 1971 był kilkakrotnie wyróżniany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Końskich za wkład pracy w realizację zadań gospodarczych i administracyjnych we współzawodnictwie między miastami – gromadami.

W 1973 r. zawarł związek małżeński z Haliną Juszczyk, z którą miał dzieci: Joannę (1974) historyka, Tomasza (1976) elektryka i Rafała (1979) archeologa.

Zmarł nagle 15 XII 2006 r. Spoczywa na miejscowym cmentarzu.

USC Przedbórz, zbiory rodzinne, strona internetowa OSP w Przedborzu.

Joanna Rutowicz