SOBKIEWICZ Zygmunt Grzegorz (1907 – 1940) Katyńczyk

Urodzony 15 V 1907 r. w Wilkowicach, pow. skierniewicki. Syn Kazimierza i Walerii z Makaronowiczów. Pochodził z wielce zasłużonej dla Przedborza rodziny Sobkiewiczów. Jego dziadek  (zob.) Antoni był przedborskim piwowarem. Zakupił on resztówkę folwarku Wola Przedborska i wydzierżawił ją b. właścicielowi Stanisławowi Rudnickiemu. Od 1917 r. gospodarzył na niej już jego ojciec Kazimierz, młodszy syn Antoniego. Siostry Kazimierza to: (zob.:) Sobkiewicz Stefania zamężna Petelakowa założycielka pierwszej w Przedborzu księgarni; (zob.) Eugenia – zasłużona nauczycielka oraz Stefania, zamężna za aptekarza Bolesława Lipińskiego.

Żona Zygmunta była również nauczycielką. W latach 1921-26 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. Następnie studiował na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1935 r. otrzymał dyplom inżyniera leśnika. Pracował w tartaku Lasów Państwowych w Zagnańsku.

W okresie od 12 VIII 1930 do 29 VI 1931 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego we Włodzimierzu Wołyńskim – V kurs, 5 bateria, poz.54. Ukończył ją w stopniu kaprala podchorążego. Praktykę oraz ćwiczenia w 1933 i 1935 r. odbył w 30. Pułku Artylerii Lekkiej w Brześciu nad Bugiem, gdzie zdobywał kwalifikacje dowódcy plutonu. Miał duże zdolności instruktorskie i dowódcze. Był bardzo dobrze wyszkolony pod względem fachowym. Mianowany podporucznikiem ze starszeństwem
od 1 I 1934 r. Pozostawał na ewidencji wojskowej Komendy Rejonu Uzupełnień Warszawa Miasto-IV (przydział mobilizacyjny – 30. PAL ?).

Uczestniczył w działaniach wojennych we wrześniu 1939 r. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych, których NKWD ZSRS przekazało do dyspozycji NKWD w Smoleńsku (lista wywozowa nr 036/1 z 16 IV 1940 r., poz. 90, teczka personalna 1035). Wywieziony z Kozielska prawdopodobnie transportem XIII w dniu 20 IV lub XIV w dniu 21 IV 1940 r. do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Ekshumowany w 1943 r., z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie szóstej, zidentyfikowany pod numerem 3987.

Pozostawił żonę Józefę oraz córkę Zofię i syna Wiesława. Awansowany pośmiertnie 11 XI 2007 r. na porucznika.

CAW, AP 806; MiD WIH, Kozielsk, Lista wywozowa XII/9/33 [w:]Wojskowy Przegląd Historyczny 1990 nr 3-4; J. Tucholski , Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 216; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. V Polscy jeńcy wojenni i internowani, Pruszków 1996; J. Łukasik, Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000; Katyń, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000 (brak fotografii); Materiały Jadwigi Zielińskiej w zbiorach autora; W. Zawadzki, Zapomniana lista [w:] Gazeta Radomszczańska, 25 V 2005 r.; Lista awansów Katyńczyków – poz. 7209.

Wojciech Zawadzki