TRZEBSKI Tadeusz (1907 – 1980) inżynier leśnik, autor wiersza o walkach o Przedbórz w 1945 r. 

Urodził się 15 XII 1907 r. w Złotym Potoku w pobliżu Częstochowy. Był synem Józefa. Miał braci Stefana i Zbigniewa.

Do Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie został przyjęty 1 IX 1921 r. W 1926 r. zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Świadectwo dojrzałości otrzymał 19 VI 1926 r.

Studiował leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  W 1931 r. obronił pracę dyplomową pt. Próba ustalenia zależności między czynnikami przyrostu w lasach SGGW w Rogowie. Promotorem pracy był prof. Władysław Jedliński.

W 1937 r. w Pilczycy poślubił Jadwigę Golędzinowską, córkę (zob. biogram, tam także na fot. Jadwiga) Feliksa Golędzinowskiego.

Podczas okupacji jakiś czas, a na pewno w 1945 r., zamieszkiwał u kuzynostwa Lembków w Przedborzu. Napisał wówczas wartościowy wiersz pt. Rocznica o niemieckich fortyfikacjach obronnych w Przedborzu, zamienionym w 1945 r. w „twierdzę”. W nader interesujący sposób przy użyciu środków poetyckich przedstawił walkę Armii Czerwonej o wyzwolenie miasta. Ten utwór dostępny w Almanachu należy do kanonu poezji o mieście, zob.

http://psbprzedborz.pl/rocznica-autor-tadeusz-trzebski/

W l. 60-tych XX w. pracował w Wojewódzkiej Pracowni Planów Regionalnych w Kielcach, był współredaktorem Atlasu Województwa Kieleckiego, Warszawa 1970.

Zmarł w 1980 r. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jednodniówka, Uroczystości 10-lecia szkoły średniej w Przedborzu, rok 1945 – 11 IV – rok 1955; informacje Lecha Grodzickiego i Aleksandra Cieślaka; http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=ankieta&abs=2007

http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/publikacje/prdyp/view; http://monitorpolski.gov.pl/M1955089112101.pdf

http://www.mbp.kielce.pl/ini.phpstr=tabelka&przod=1&dol=0&gora=10&katalog=1&indeks=3&opis_ile=10&opis

=1&sgf=&snf=&sgf2=&KPL=0&kn=&szukaj=Atlas%20geograficzny

                                                                           Wojciech Zawadzki