Bibliografia

Drogi Czytelniku!

W bibliografii Słownika zamieściliśmy te zasoby archiwalne, artykuły prasowe, literaturę oraz materiały niepublikowane (przeważnie ze zbiorów autorów opracowań), z których najczęściej korzystaliśmy w pracach biograficznych. Dzięki temu mogliśmy ograniczyć treść opisów bibliograficznych w poszczególnych biogramach. Czytelnik zyskał zaś bardziej przejrzysty pogląd o wykorzystanych źródłach. Lektura bibliografii być może zainspiruje Cię do nowych ciekawych opracowań biograficznych, wskazania nam nieznanych źródeł albo prac o dziejach naszego miasta.

Wydawca


 

Archiwalia

 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Sygn.: Sr. 203/46; S/05/Zn.; IPN Ld 10/40.
 • Archiwum Państwowe w Kielcach, Zespół: 512; 520.
 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Zespół 687 – Akta m. Przedborza. Zespół 33, sygn. 176 – Spis mieszkańców miasta i gminy Przedbórz aresztowanych, więzionych i wywiezionych do obozów zagłady względnie do obozów pracy przymusowej.
 • Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie sygn. 1253 – 3. Pułk Strzelców Granicznych
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 • Urząd Stanu Cywilnego w Przedborzu. Księgi urodzeń i zmarłych.

Materiały niepublikowane

 • A r k u s z ewidencyjny Bronisława Skoczyńskiego „Robotnika”, Radomsko 1992, Zeszyt 13, nakładem Karola Walaszczyka mnps pow.
 • D u ń s k i M., Przedbórz, poczta miejska w latach 1917-1918, Bytom 1961 mnps pow.
 • K o z a k i e w i c z Konstanty, Wspomnienia burmistrza miasta Przedborza 1939-1942, brm., mnps pow.
 • K r o n i k a Koła ZBoWiD w Przedborzu, kopia.
 • K r o n i k a Urzędu Pocztowego w Przedborzu (1945–1980), rkps.
 • K r ó l Zdzisław, Biogram Józefa Króla.
 • L i p i ń s k i Z. W., O powstaniu poczty miejskiej Przedbórz słów kilkoro…, mnps, dat. 18 VII 1973 r.
 • L i p i ń s k i Z. W., O rodzinie Kucharskich i markizie inżynierze Eugeniuszu Kucharskim, Łódź wrzesień 1989, kopia.
 • L i p i ń s k i Z. W., O księdzu Antonim Roszkowskim w 50-ą rocznicę śmierci wspomnienie, Łódź wrzesień 1989 r., mnps. (ze zbiorów Jadwigi Zielińskiej).
 • L i p i ń s k i Z. W., Łodź, 24.10.1976 r., Stefania Sobkiewicz (Petelak), jako hasło do: Słownika Pracowników Książki Polskiej.
 • S t a n i k o w s k i E., Wspomnienia i życiorysy członków Koła ZBoWiD w Przedborzu, Przedbórz 1982, mnps, kopia.
 • W s p o m n i e n i a Jadwigi Zielińskiej, mnps.
 • W y k a z nieruchomości miasta Przedborza sporządzony 3 II 1934 r., kopia.
 • W y s t ą p i e n i e Eugeniusza Stanikowskiego podczas uroczystego odsłonięcia tablicy Ignacego Witka, kopia.
 • Ż y c i o r y s K. Kozakiewicza z 16 IX 1952 r., rkps, kopia

Artykuły

 • B ą b o l Feliks, Życia swego nie zmarnowałem [w:] Głos Robotniczy nr 209/1985.
 • G d a ń s k i Przekaz, Zeszyty Historyczne ŚZŻAK, r. 1999 nr 7-8, wspomnienie o Bogdanie Zawiszy.
 • K r w a w a zbrodnia bandyty, zbrodniarza zabito w pościgu [w:] Gazeta Radomszczańska, 31 X 2007 r., przedruk [z:] Gazeta Radomskowska, listopad 1931.
 • N i t e c k i Jan, Boleść przekuta w kamień [w:] Gazeta Radomszczańska R. 2008
 • N o w i c k i Przemysław, Ludność żydowska w Izbicy Kujawskiej w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Debiuty Naukowe WSHE, T. V, Włocławek 2004.
 • P a m i ę t n i k „Robotnika” w oprac. Grzegorza Drzewowskiego [w:] „Komu i Czemu” odc. 1-37, brak daty.
 • Ś m i a ł o w s k i Józef, Przepływ kapitału ziemiańskiego i handlowo-przemysłowego w Królestwie Polskim w II poł. XIX wieku, Na przykładzie fabryki sukienniczej w Przedborzu [w:] Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX w., pod redakcją W. Cabana, Kielce 1993.
 • T r y j a n o w s k i Stanisław (…) biogram autorstwa Wojciecha Zawadzkiego [w:] Powstańcy Wielkopolscy…, Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, Tom III, Poznań 2007.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Aktion Reinhardt [w:] Gazeta Radomszczańska, 11 X 2007 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Antoniów, Krery, Przedbórz – 1944 [w:] Gazeta Radomszczańska, 15 V 2003 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Cygańska mogiła [w:] Gazeta Radomszczańska, 11 VI  2009 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Gaj-Policzko: chłopska wojna [w:] Gazeta Radomszczańska, 14 VIII 2008 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Nieznany „Mars” [w:] Gazeta Radomszczańska, 15 IV 2004 r..
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Nie zabieraj nam dzwonów [w:] Gazeta Radomszczańska, 12 V 2011 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Ostatnia taka kapela [w:] Gazeta Radomszczańska, 29 VII 2010 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Pamięci Obrońców Przedborza [w:] Gazeta Radomszczańska, 3 IX 2009 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Partyzant z „Wichra”, „Burzy”, „Gromu” i „Błyskawicy” [w:] Gazeta Radomszczańska, 10 I 2008 r. oraz: Od Tomaszowa do Przedborza [w:] KurieR- Kultura i Rzeczywistość, 2008 nr 5.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Pierwszy dzień wolności. Bitwa w Tarasie [w:] Gazeta Radomszczańska, 27 IX 2012 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Pierwszy po „Hubalu” [w:] Gazeta Radomszczańska, 11 I 2007 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Przedborski rapsod wojenny [w:] Gazeta Radomszczańska, 5 II 2009 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Wojenne wspomnienia nauczycielki [w:] Gazeta Radomszczańska, 18 I 2012 r.
 • Z a w a d z k i Wojciech, Zapomniana lista [w:] Gazeta Radomszczańska, 25 V 2005 r. oraz: Przedborska Lista Katyńska – ciąg dalszy, tamże 24 IV 2006 r.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Zbrodnia w Przedborzu [w:] Gazeta Radomszczańska,
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Żołnierz-obywatel [w:] Gazeta Radomszczańska, 17 IX 1998 r.

Publikacje internetowe

 • Lista awansów Katyńczyków: http://www.katedrapolowa.pl/
 • files/Lista%20osob%20zamordowanych%20w%20Katyniu,%20Miednoje%20i%20w%20Charkowie%
 • 20mianowanych%20posmiertnie%20na%20kolejne%20stopnie,%20odczytana%20w%20trakcie%
 • 20uroczystych%20obchodow%20w%20dniach%209%20-10%20listopada%202007%20r..pdf
 • http://www.ksiaz-wlkp.pl/publ/1/czesc%20-1.pdf;
 • http://www.ksiaz-wlkp.pl/publ/1/czesc%20-2.pdf;
 • http://www.ksiaz-wlkp.pl/publ/1/czesc%20-3.pdf; http://www.gimnazjumksiazwlkp.w8w.pl/index.htm;
 • Materiały PWSFTiT w Łodzi.
 • http://pl.wikipedia.org/w…aak_Rabinowicz

Druki zwarte

 • A d a m c z y k  Marian, Czermno i okolice, Historia miejscowości, Końskie 2012.
 • B o r z o b o h a t y  Wojciech , „Jodła” Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1988.
 • B u r z a-K a r l i ń s k i  Stanisław [płk], W burzy dziejowej, Wspomnienia 1939-1945, Wrocław 2005.
 • C h a r k ó w, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.
 • C z e k a j e w s k i  Franciszek, Pamiętnik z Lat Okupacji Hitlerowskiej, Warszawa 2006.
 • C z e r n i k  Mieczysław, Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, Organizacja i dokumentacja działalności. Wrocław 1987.
 • C z u r y ł ł o  Łukasz, Kapliczki i krzyże przydrożne parafii Przedbórz, Przedbórz 2007.
 • C z y n zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce, New York, Chicago 1957.
 • D a t n e r  Szymon, Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939 – 1945, Warszawa 1966.
 • D z i e j e budowy pomnika w Przedborzu 1930-1938, nakładem Hipolita Konstantego Ożarowskiego, [1938].
 • E n c y k l o p e d i a filatelistyki, Warszawa 1993.
 • E n c y k l o p e d i a Powszechna Orgelbranda, t. XXI, Warszawa 1865.
 • [G a c i a  Tadeusz ks.], Ziemia włoszczowska w tekstach źródłowych od XIII do XVI wieku, tłumaczenie z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia…, [Włoszczowa] 2017
 • G a l s t e r  K. L., Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1918-1939, Londyn 1975.
 • G i c g i e r  Tadeusz, Zaczęło się od legendy, Łódź 1968.
 • G n i e w n i e szumiał las, wspomnienia leśników polskich 1939-1945, Warszawa 1982.
 • G r a b a l s k i  Paweł, Władze samorządowe miasta Przedborza w latach 1916-2015, Przedbórz 2015.
 • J e d n o d n i ó w k a Kasy Stefczyka w Przedborzu, 5 czerwca 1932 r.
 • J e d n o d n i ó w k a uroczystości 10-lecia Szkoły Średniej w Przedborzu, Rok 1945- 11 IV – rok 1955.
 • K a c p e r s k i  Bogumił, W r o n i s z e w s k i  Jan Zbigniew, Końskie i powiat konecki 1939-1945, Część I – Mieszkańcy Końskich w Kampanii Wrześniowej, Końskie 2004; Część III – Konspiracja konecka 1939 – 1943, Końskie 2005; Część IV – Konspiracja konecka 43-45, Końskie 2006; Część V – Konspiracja konecka 1939-1945, Struktury terenowe: podobwody i placówki, Końskie 2007; Część VI – Konecka Księga Pamięci, Końskie 2008.
 • K a t y ń, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2000.
 • K o ł a c i ń s k i  Władysław „Żbik”, Między młotem a swastyką, Warszawa 1991.
 • K o p a  Mirosław, A r k u s z y ń s k i  Aleksander, K ę p i ń s k a – B a z y l e w i c z  Halina, Dzieje 25 pp Armii Krajowej, Łódź 2001.
 • K o t k o w s k a – B a r e j a  Hanna, Marian Wnuk, Przedbórz 1980.
 • K o w a r z y k  W., Poczty wojskowe (z ilustracjami), Kołomyja 1934, reprint Kraków 1988.
 • K o z a k i e w i c z  Konstanty, Pamiętnik burmistrza miasta Przedborza, wybór, opracowanie, ilustracje i przygotowanie do druku Paweł Grabalski i Wojciech Zawadzki, Przedbórz 2016.
 • K s i ę g a  jazdy polskiej, Warszawa MCMXXXVIII
 • K s i ę g a  pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, Tom I – Żołnierze września,T. II – żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Tom III – Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, T. IV – Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie, T. V – Polscy jeńcy wojenni i internowani, Suplement, Pruszków 1993-1998.
 • [bp] K u b i c k i  Paweł, Bojownicy Kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933.
 • L a n g m a n  Jerzy ks., Oczekiwanie, Buchenwald, Kraków 1973.
 • L i s t a  strat Wojska Polskiego, Polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, Warszawa 1934.
 • Ł u k a s i k  J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kąckiego, Pruszków 2000.
 • M a l e w s k i  Jan Tadeusz, Przeminęło, Warszawa 1989.
 • M a r i a n  Wnuk 1906-1967, pod redakcją Anny Wrońskiej, Warszawa 1996.
 • M i c h a l s k i  Tadeusz, Przedborscy herosi i mocarze, [Przedbórz] 2002/2003.
 • [M i c h a l s k i  Tadeusz], Z polichromii przeszłości, Żydzi przedborscy, [Przedbórz, bm. i r. wyd.].
 • M i e d n o j e, Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Tom 1-2, Warszawa 2006.
 • N a z a r e w i c z  Ryszard, Nad górną Wartą i Pilicą, PPR, GL i AL w okręgu częstochowsko – piotrkowskim w walce z hitlerowskim okupantem, Warszawa 1964.
 • N a z a r e w i c z  Ryszard, Ziemia radomszczańska w walce 1939-1945, Warszawa 1973.
 • N o w a k o w s k i  Tadeusz, Przedbórz i okolice, przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Piotrków Trybunalski 1991.
 • P i e r w s z a  wojna polska (1918-1920). Zbiór wojennych komunikatów Sztabu Generalnego (za czas od 26 XI 1918 do 20 X 1920, Komunikatów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego we Lwowie (od 2 XI 1918 do 13 XI 1918) i Dowództwa Głównego Wojska Polskiego w Poznaniu (od 11 I 1919 do 14 XI 1919 r.), zebr. i oprac. S. Pomarański, Warszawa 1920.
 • P i e c h o t k o w i e  Maria i Kazimierz, Bóźnice drewniane, Warszawa 1957.
 • P l a n  mobilizacyjny „W”, wstęp i opracowanie Piotr Zarzycki, Pruszków 1995
 • P o l s k i e  Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie Światowej, Tom I, Kampania wrześniowa 1939 r. Część druga, Przebieg działań od 1 do 8 września, Londyn 1954.
 • P r z e d b ó r z, informator turystyczny 1986 r., Łódź 1986.
 • R o c z n i k  Oficerów Rezerwy 1934, Warszawa 2003, reprint.
 • R o c z n i k i  Oficerskie: 1923, 1928, 1932, Warszawa.
 • R u s z c z y c  Marek, Polacy czasów niewoli, Warszawa 1987.
 • R y b k a  R., S t e p a n  K., Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939, Kraków 2003.
 • S a s a l – S a d o w s k a  Henryka, W poszumie lasów koneckich, Kraków-Wrocław 1983.
 • S k w a r e k  Stefan, Ziemia niepokonana, Kielecczyzna w walce 1830-1945, Warszawa 1974.
 • S ł o w n i k  biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, T. 1, Warszawa 1985, wyd. II.
 • S ł o w n i k  Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. Bronisława Chlebowskiego, Władysława Wawelskiego (…), t. IX, Warszawa 1888.
 • S ł o w n i k  pracowników książki polskiej, Suplement, Warszawa-Łódź 1986.
 • S t o l e c k i  Andrzej, Kościół św. Aleksego w Przedborzu, Kluczbork 2006.
 • S t r u m p h – W o j t k i e w i c z  Stanisław, Powstanie styczniowe, Warszawa 1963.
 • S u m a  Tomasz, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871, Słownik biograficzny, Warszawa 2005.
 • S z c z e p a ń c z y k  Jerzy (Jerzy Muskała), Partyzanckim szlakiem [w:] „Gazeta Radomszczańska” R. 1999-2000, odc. 1-44.
 • S z u l c  Zdzisław, Słownik lutników polskich, Poznań 1953.
 • Ś m i a ł o w s k i  Józef, Wojciech Lange (1783-1930), Dzieje jednego awansu, Łódź 2000.
 • T u t a k  Tadeusz, Nad Nysą i Pilicą, Dzierżoniów 1993.
 • W a l k i  polskich formacji na zachodzie 1939-1945, Warszawa 1981.
 • W a w r z y n i a k  Eugeniusz, Na rubieży Okręgu AK Łódź, Warszawa 1988.
 • W i c i k  Marian, Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu z okazji setnej rocznicy jej założenia, Przedbórz 2000.
 • W i l c z u r  Jacek E., Sosny były świadkami, Ziemia konecka w latach okupacji 1939-1945, Warszawa 1982.
 • W i ś n i e w s k i, Ks. Jan, Dekanat konecki, Radom 1913.
 • W n u k  Zygmunt, Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu, Moszczenica – Przedbórz 1998.
 • W o j e w ó d z t w o  piotrkowskie, przewodnik turystyczny, Łódź 1978.
 • W r o n i s z e w s k i  Jan Zbigniew, Życie w ciekawych czasach, Końskie 2009.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Przedborski wrzesień, Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r., Bydgoszcz 2004.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Eroica, Zagłada Żydów przedborskich w latach 1939-1942, Bydgoszcz 2008.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Imienna Lista Ofiar m. Przedborza w II wojnie światowej, Przedbórz-Bydgoszcz 2010.
 • Z a w a d z k i  Wojciech, Tajemnice Diablej Góry, Historia wyklętej miłości, Końskie 2017.
 • Z a w i l s k i  Apoloniusz, Bitwy polskiego września, t. I-II, Warszawa 1972.
 • Z i e l i ń s k i  Stanisław, Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913.
 • Z i ó ł k o w s k a  Anna, Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej (1941-1943), Poznań 2005.
 • Ż o c h o w s k i  S., O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ, Lublin 1994.